VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

při Základní škole a Mateřské škole Světnov

 

Školní družina:

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmových činností, odpočinku, rekreace a zábavy účastníků.

Časové rozvržení a uspořádání činností ve ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Je takové, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.

Upozornění:

Za mobilní telefony, peníze, hračky a jiné cenné předměty přinesené z domova se neručí.

 

1. ORGANIZACE ČINNOSTI

1. 1. Provoz ve školní družině je od konce vyučování tj. 12:00 do 14:30 hod. Účastníky do ŠD si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení vyučování ve školní jídelně po obědě.

1. 2. Odchody dětí ze ŠD se řídí rozpisem udaným rodiči.

1. 3. Předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka školní družiny. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

1. 4. ŠD nebude provozována v době školních prázdnin.

1. 5. Rodiče přihlášených účastníků k docházce do ŠD budou hradit příspěvek ve výši 50Kč měsíčně, nejpozději do 10. dne v měsíci.

 

 

2. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

2. 1. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky účastníka a způsob odchodu účastníka z družiny, tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Platnost zápisního lístku je jeden školní rok. Pro přihlášené účastníky je docházka povinná.

2. 2. Omluvu nepřítomnosti účastníka v družině, odchylky od docházky účastníka, nebo pokud má účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.

2. 3. Odhlášení dítěte ze školní družiny se provádí písemnou formou, která obsahuje přesné datum odhlášení a vlastnoruční podpis zákonného zástupce.

 

 

3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ

3. 1. Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá učebny, sál KD, hřiště a zahradu. Řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden ve třídní knize.

 

 

4. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

4. 1. Účastníci bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští.

4. 2. Ve školní družině se účastník řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny.

4. 3. Účastníci jsou denně poučeni o bezpečnosti ve všech výchovných a rekreačních činnostech a jsou povinní ji dodržovat spolu s obecně platnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Jakýkoliv úraz je účastník povinen ohlásit vychovatelce. U vážného poranění vychovatelka zajistí lékařské ošetření, oznámí úraz vedení školy, zapíše ho do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu.

4. 4. Obuv, oděv a aktovky odkládají účastníci na určené místo. Odložené věci musí být řádně označeny. Případná ztráta nebo záměna musí být včas nahlášena vychovatelce.

4. 5. Svévolné poškození her, hraček, učebních pomůcek, inventáře hradí viník.

4. 6. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Při odchodu ze ŠD dbá účastník na pořádek a úklid pracovního místa a šatny.

4. 7. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

 

 

5. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

5. 1. Dodržovat vyzvedávací časy ze školní družiny.

5. 2. Dodržovat provozní dobu školní družiny.

5. 3. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte.

5. 4. Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech týkajících se dítěte.

5. 5. Oznamovat údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.

5. 6. Změnu bydliště, zaměstnání nebo telefonu oznamují rodiče písemně.

 

 

6. ROZVRH ČINNOSTÍ

6. 1. Po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti. Vhodné jsou spontánní individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami dětí. Činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se vyznačují vydatnou pohybovou aktivitou.

6. 2. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech: 1. a 2. třída ZŠ, prostory školy, sál KD, žákovská knihovna, hřiště a zahrada školy.

6. 3. Školní družina umožňuje žákům zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech.

 

 

 

 

Ve Světnově dne 1. 9. 2015