Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v termínu od 2.5.2020 do 16.5.2020. Kritéria přijetí dítěte do MŠ zde.

Vzhledem k opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Do školy odevzdáte: Žádost o přijetí, Zápisní lístek, kopii rodného listu dítěte a Čestné prohlášení + kopii očkovacího průkazu. Dokumenty jsou umístěny níže ke stažení v pdf. Pozor uvádějte nejdřívější datum 2.5.2020.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy gwzmh7c
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Toto je znění zákona. Pro naši školu platí, že budeme přijímat poštou (nebo do schránky školy) doručené dokumenty k zápisu v uvedeném termínu, protože nepředpokládáme, že máte zřízeny datové schránky nebo úřední elektronické podpisy.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Mgr. Hana Štůlová

ředitelka ZŠ a MŠ Světnov

 

Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Zápisní lístek do MŠ

Čestné prohlášení o očkování dítěte - příloha k Žádosti o přijetí

Copyright © Základní a mateřská škola Světnov.